Kqxs Plus error_code:52003 error_msg:UNAUTHORIZED USER
Cập Nhật:2022-07-20 09:11    Lượt Xem:67

Kqxs Plus error_code:52003 error_msg:UNAUTHORIZED USER

Vào buổi sáng tháng Bảy 15, Quan Âm, giám đốc bởi Dương Tiễn Nhân lực và Cục An sinh Xã hội, và đảng của ông đi tới cửa sổ của Văn phòng Hội đồng An ninh xã hội trong Cục Thống kê Cộng đồng, cửa sổ của chi nhánh Khương lão của Cục An ninh xã hội... trong Cục thống kê Tương truyền thống Tưởng lâm... và chi nhánh lân cận nằm trong Cục thống kê... để điều tra và hiểu tiến trình dịch vụ xử lý xã hội an ninh xã hội... và hoạt động hàng năm nay nhằm cải thiện quỹ an ninh xã hội. Nó nói ra nó nói ra nó nó kiểm tra chi tiết về nhà cửa sổ này, nước này nó kiểm tra chính xác về nhà ảnh cửa số và kiểm tra chích nhiệu năm về bản dịch an bảo xã̉ và công vớ gian gian bản Và hỏi nhân viên cửa sổ về quá trình quản lý đặc biệt của kinh doanh bảo hiểm xã hội, yêu cầu nhân viên cửa sổ tăng cường phong cách xây dựng thêmKqxs Plus, nâng cao khả năng kinh doanh và cấp dịch vụKqxs Plus, và cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội thuận lợi hơn cho người bảo hiểm. Nó nói ra nó nói ra nó nó nói ra ở buổi học này, quan trọng tâm của nó, quan tâm đến chính bảo vệ công việc an sinh giải quyết an sinh giải ở vùng Giang Đông, và chiến dịch để bảo truyền bản kinh hoạch xã̉ trong năm. Ông ấy nhấn mạnh rằng trước hết, chúng ta nên tăng cường xây dựng đội giám sát quỹ, tìm cách giải quyết vấn đề thiếu nhân viên trong việc giám sát quỹ, và thực sự phải chịu trách nhiệm giám sát. Thứ hai, chúng ta nên thúc đẩy việc xử lý những tình huống quan trọng, nỗ lực hỗ trợ chi nhánh của Chenkov, của Cục An ninh xã hội, và khôi phục lại quỹ bị các thành viên gia đình của những người nghỉ hưu bị buộc tội sau khi họ chết càng sớm càng tốt. Thứ ba, chúng ta phải nhanh chóng kết thúc việc sửa chữa những vấn đề được tìm thấy trong việc giám sát Bộ Ngoại giao nhân lực và bảo hiểm xã hội. The Provicial Department of Human Resources and social Security has phát hành một danh sách các vấn đề được tìm thấy trong cuộc giám sát, which should be attached to attached to account, and impacts to Completion the Reconstruction work càng sớm càng tốt. Thứ tư, chúng ta nên thiết lập biện pháp để củng cố chia sẻ thông tin. Chúng ta nên thiết lập một cơ chế chia sẻ thông tin với an ninh xã hội, bên tòa án, bên pháp luật và các bộ phận khác, chia sẻ thông tin đầy đủ, và làm một việc tốt trong việc đếm tường và xây dựng tường. Thứ năm, chúng ta phải nỗ lực hết mình để thúc đẩy công việc hành động cải thiện việc quản lý quỹ bảo hiểm xã hội. Chúng ta nên cải thiện kế hoạch, thu gọn trách nhiệm, thực hiện toàn bộ trách nhiệm kiểm soát nội bộ qua bộ phận kiểm soát nội bộ, và xây dựng một mạng lưới an toàn cho quỹ bảo hiểm xã hội. Những ngày tháng này, là ngày tháng cuối cùng. Cuộc khảo sát đã được tổ chức bởi Liaing Tuoji, phó giám đốc điều hành nhân lực thành phố và Cục An sinh xã hội Li Haixuan, Phó giám đốc cục an sinh xã hội cộng đồng. Đoạn đầu: Yangjianging Trương cheng Hãy phát hành

[tác giả'[1} [nguồn] phát thanh truyền thông phía Nam'\